گردان قاطرچی ها

۰۱خرداد
«گردان قاطرچی‌ها» برای پانزدهمین بار تشکیل شد

«گردان قاطرچی‌ها» برای پانزدهمین بار تشکیل شد

این کتاب قصه‌ی گردانی است که وظیفه‌اش نگهداری از قاطرهایی برای حمل آذوقه و مهمات مورد نیاز رزمندگان به ارتفاعات کردستان است.