معرفی کتاب

۰۱خرداد
«گردان قاطرچی‌ها» برای پانزدهمین بار تشکیل شد

«گردان قاطرچی‌ها» برای پانزدهمین بار تشکیل شد

این کتاب قصه‌ی گردانی است که وظیفه‌اش نگهداری از قاطرهایی برای حمل آذوقه و مهمات مورد نیاز رزمندگان به ارتفاعات کردستان است.