ماسک فیلتردار

۱۵تیر
ماسک فیلتردار بزنیم یا نه؟

ماسک فیلتردار بزنیم یا نه؟

استفاده از ماسک های فیلتردار علاوه بر اینکه مانع انتقال کرونا به محیط و دیگران نخواهد شد بلکه به هنگام سرفه یا عطسه شخص بیمار یا ناقل بیماری استفاده کننده از ماسک، توده ای از ویروس را به دیگران منتقل خواهد کرد.