سهمیه سوخت برای کشاورزان شوش

۰۹مهر
تخصیص ۸۰۰ هزار لیتر سوخت برای کشاورزان شوش

تخصیص ۸۰۰ هزار لیتر سوخت برای کشاورزان شوش

۸۰۰ هزار لیتر سوخت برای کشاورزان شهرستان شوش خارج از سهمیه به منظور رفع کمبود سوخت برای کشت پاییزه در روز‌های آینده تخصیص پیدا می کند.