اعتراض نمایندگان

۲۴خرداد
۷۶ نماینده مجلس به چه معترضند؟

۷۶ نماینده مجلس به چه معترضند؟

۷۶ نماینده مجلس نسبت به جانمایی خود در برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعتراض کردند.