اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوش

۳۱فروردین
برگزاری نشست روسای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه های عمومی شوش با محوریت برنامه های فرهنگی

برگزاری نشست روسای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه های عمومی شوش با محوریت برنامه های فرهنگی

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شوش با حضور در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد کارهای فرهنگی از برقراری تفاهم هر چه بیشتر با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان خبر داد .