به گزارش شوش۲۴ ؛ یکی از وظایف معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری نگرش مدیریت به شهر و شهروندی است ؛ وبی شک شهر به ساختمان، پارک، پل و… ختم نمی شود.

فرهنگ روح یک شهر بحساب می آید و لازم است که ارتقاء فرهنگ شهرنشینی را بیشتر از گذشته بهبود ببخشد.

شهرداری باید حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر را جز وظایف خود بداند که در حقیقت این چنین است، وآنچه جامعه شهری به فعالیت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد به عمران نیاز ندارد چه بسا مناطقی از یک شهر وجود دارد که ازنظر ساخت وساز در حدعالی قرار دارند.

آیا ساکنین اینگونه مناطق از یک شهـــر به حقوق شهروندی اشراف دارند؟

معاونت اجتماعی وفرهنگی پایه وستون اصلی شهرداری است، که با ایجاد برنامه های تفریحی سالم ، همایش هاو مسابقات برای کودکان، نوجوانان وجوانان و همچنین شناسایی ظرفیت های موجود در یک شهر، برگزاری جشن های دینی و سنتی اقوام مختلف، حمایت وتشویق هنرمندان و گروههای نمایشی، برگزاری جلسات و ورزش و مسابقات صبحگاهی و ارتباط مستمر با سایر ادارات و کانون ها سبب به چرخش درآمدن چرخ همکاری مردم با این سازمان میشود و از نارهنجاریهای اجتماعی کاسته میشود و هنجارها شروع به رشـــــد خواهند کرد و اینجاست که فاصله بین مردم و شهرداری از بین میرود، متاسفانه بسیاری از مدیران به وظایف خود آشنایی واشراف ندارند وسبب به بیراهه بردن مدیریت میشوند واز طرفی دیگر چون اکثریت افراد جامعه با حقوق شهروندی خود آشنایی ندارند یعنی درحقیقت فعالیتی و تشویقی در این زمینه صورت نگرفته است، این امر به فراموشی سپرده شده و یا درحالت سکون قرار میگیرد و سردرگمی جامعه شهری را درپی دارد.

هیچ کس در رابطه با فعالیت ووظیفه معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری در طول یکسال مطالبه گری نکرده است.وآنچه افراد در ذهن خود دارند ایجاد فضای سبز و نظافت شهری است و اگر به همین طریق پیش برویم این جادهها و ساختمان هستند که تغییر میکنند نه افراد جامعه شهــــــری.

احیاء خانه زر

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :