به گزارش شوش ۲۴، پایان هرسال در پانزدهم اسفندماه یک هفته بنام منابع طبیعی وروز درختکاری نامگذاری شده است تا ازطرف ادارات و نهادهای مردمی و افراد خیـّـــــر، جهت تشویق جامعه نسبت به این امرخیر و غرس نهالی برای دوستی باطبیعت وشادابی محیط زیست دعوت کنند.در زمان ایران باستان این سنت ورسم وجود داشته است حتی زمانیکه فرزندی متولد شده ، بجای اینکه جانداری را بیجان کنند نهالی را به مناسبت تولد فرزندشان می کاشتند.

خداوند انسانها را به مهربانی با حیوانات و درختان امر فرموده و پیامبران و امامان معصوم مردم را به دوستی با طبیعت و انجام این امر مهم سفارش کرده اند.

حال باید پرسید متولیان این امر چقدر به وظایف خود و اوامر خداوند و شفارشات معصومین پایبند خواهند بود؟ و جامعه را بسوی فضای سبز و حمایت از درختان و مراتع دعوت میکنند؟

کم وبیش در گوشه وکنار به گوش می رسد و مشاهده می شود خیلیها از مواجه با انجمنهای مردم نهاد هراس دارند و آنها را دشمن خود و جامعه می دانند در صورتیکه اینچنین نیست و کلیه انجمن ها فقط درجهت منافع مردم بدون هیچگونه توقع و یا چشمداشتی برای حمایت و صیانت از این میراث خدادادی گام برداشته و فعالیت می نمایند.

انجمن های مردم نهاد هر وقت ودر هر جا تشخیص دهند که از طرف هرکس نسبت به منابع طبیعی ویا محیط زیست انسانی و یا جانوری تعرضی صورت خواهد گرفت با کمک مردم قاطعانه و بدون تعارف ایستادگی و از میراث خدادادی حمایت و محافظت خواهد کرد.

باتوجه به خشکسالیهای اخیر و آب وهوای آلوده و گرمای طاقت فرسا در این منطقه احتیاج به کاشت درخت جهت تصفیه هوا و جلوگیری از گردوخاک و ریزگردها یک امر لازم وضروریست،ضرورتی که حیات محیط زیست را تضمین می کند.

احیا خانه زر

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :