به گزارش شوش۲۴، به تازگی اطراف پل رو گذر شهر شوش حصار کشی شده و برخی خبر از حذف این پل می دهند.

شوشتری، معاون میراث فرهنگی خوزستان درباره این اتفاق گفت: پل رو گذر شوش قرار است به زیر گذر تبدیل شود.

وی افزود: حصار کشی برای ایجاد کارگاه است و ما نظر پژوهشکده باستان شناسی مبنی بر لزوم انجام مطالعات باستان شناسی در این محدوده را به استانداری ارسال کرده ایم.

معاون میراث فرهنگی خوزستان اطمینان داد پیش از مشخص شدن مطالعات عملیات عمرانی آغاز نخواهد شد.

گفتنی است، بخش باستانی شهر شوش پیش از این در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است.میزان

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :