به گزارش شوش۲۴ ، عباس کشاورز سه شنبه درحاشیه بازدید ازکارخانه قند شوش (شمال خوزستان)درگفتگو با خبرنگار ایرنا گفت:برنامه ریزی کشت پاییزه سال جاری وتدارک کشت پاییزه وهمچنین باکشت بهاره چغندرقند از استان های کرمانشاه ولرستان در آبان ماه سال جاری شروع می شود .
وی گفت:بیش از سه هزار هکتار کشت پاییزه باکشاورزان قرارداد منعقد شده و امیدواریم تحول خوبی در کشت و اشتغال در منطقه محقق شود .
وی گفت: این کارخانه باظرفیت پنج هزارتن یکی ازسه کارخانه مهم وپرظرفیت کشوراست وانتظارداریم سایر سرمایه گذاران ودلسوزان برای استمرار این کارخانه دراستان کمک کنند تامشکل شکر درکشور برای همیشه حل شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نیز گفت: در سال جهارسال گذشته بیش ازیک هزار هکتارکشت چغندرقند شروع شد وطی چهارسال امروزکشت چغندر به ۱۰ هزارهکتار رسیده است.
کیخسرو چنگلوایی گفت:امیدواریم طبق برنامه زمان بندی تا سال ۱۴۰۰ بیش از۴۵هزارهکتار عملیاتی شود وتاسال ۱۴۰۴این رقم به ۸۰ هزار هکتارخواهد رسید و با این میزان کشت بیش ازشش و نیم میلیون تن چغندر قند تولید می شود ولازم است صنعت چغندرقند همپای تولید و افزایش سطح زیر کشت این محصول رو به توسعه باشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آمادگی این سازمان برای حمایت ازبخش خصوصی برای صدور مجوز و واگذاری زمین و سایر مجوزهای موردنیاز برای احداث کارخانه چغندرقند را داریم.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :