به گزارش شوش ۲۴، شورای شهر مهمترین نهاد در تحلی اراده و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ،قانون اساسی که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت تنظیم شده بود به تصویب رسید.هریک از این دو ستون سازو کار مختلفی را برای اداره کشور پیش بینی کرده بود، از یک سو نظام جمهوری اسلامی ایران بر سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان تاکید کرده و از سویی بر نظارت دقیق اسلام شناسان عادل و متعهد ، هم بر مشارکت و هم براجرای دقیق احکام اسلام بدست حکومت.
در اصل ششم قانون اساسی :امور کشور باید با اتکای آرای عمومی واز طریق انتخابات رییس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهاو…اداره شود وبا استناد به دستور قرآن “وامرهم شوری بینهم”و “شاورهم فی الامر” مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان’شهرستان ‘شهر ، بخش وروستا از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور به شمار آمده (اصل هفتم)
اما این اصل مهم وجود شورها تا سال ۷۸ به اجرا در نیامد و پس از جنگ با وجود خرابیهای ناشی از جنگ و وجود توسعه و اصلاحات زیر ساخت های اقتصادی این امر مهیا نشد لذا از دور دوم ریاست جمهوری اقای هاشمی منازعه ی دو دییدگاه توسعه و اصلاحت اقتصادی و توسعه سیاسی باعث ایجاد دو گفتمان در درون کشور شد که نتیجه ان منجر به روی کار امدن دولت اصلاحت شد و یکی از وعده های دولت اصلات اجرای اشورها و تشکیل شورها بود و ظهور گفتمان مردم سالاری دینی که فرهنگ نوینی را در فرهنگ سیاسی ایران رقم زد.
ایجاد شورها تحول بزرگی را درزمینه تمرکز زدایی اداری و سیاسی و واگذاری بخشی از اختیارات نظام سیاسی به نهادهای محلی که در اصل (۱۰۰) قانون اساسی و موارد آن در قانون تشکیلات و وظایف شورها مصوب ۱۳۷۵امده است.و نشان دهنده تاثیر شورها در کاهش تصدی گری و تمرکز دولت است و خود شاخصی در راستای پیشرفت و ایجاد توسعه سیاسی محسوب می‌‌شود.کلید ملی

منصوره فروغی راد ريس اسبق شوراي اسلامي شهر شوش دانيال

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :