پارکبانان بی پارکینگ

پارکبانان بی پارکینگ

به گزارش خبرنگار شوش۲۴ مبنی عدم رضایت شهروندان و مسافران نوروزی در رابطه با اخذ حق پارک خودروها در خیابان حرم دانیال و خیابان فتح المبین که یکی از مسافران نوروزی که بسیار از این عمل ناراحت بود گفت ما سالیانه عوارض و...